Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub dla pasażera w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Data: 08.02.2023 r., godz. 11.40    403
Dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub dla pasażera w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub dla pasażera w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 1 marca 2023 r. uruchamia nabór wniosków w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. 

Składanie wniosków będzie się odbywać wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/ (przez teletransmisję danych lub w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Oddziału)

W celu złożenia wniosku wnioskodawca musi dysponować kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.

Wniosek o dofinansowanie będzie obejmował w szczególności:

·         wybór rodzaju dofinansowania: dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera;

·         przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego;

·         odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

·         oświadczenie o tym, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii zaświadczeniem wystawionym według wzoru określonego przez PFRON

·         w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – potwierdzenie, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B;

·         oświadczenie, że wnioskodawca nie dokona zbycia dostosowanego samochodu osobowego dofinansowanego ze środków Programu przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz, że będzie go używał zgodnie z celem Programu.

SAM logo.jpg (24 KB)