Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Projekt Unijny "Praca Owocem Aktywizacji"

Data: 29.11.2019 r., godz. 07.49    164
Projekt Unijny "Praca Owocem Aktywizacji"


Informacje ogólne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu dnia 18 października 2019r. podpisało umowę o dofinansowanie Projektu „PRACA OWOCEM AKTYWIZACJI" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r. do 31.12.2020r.
Całkowita wartość projektu 500 250,00 PLN w tym:
•400,200,00 PLN - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
•100 050,00 PLN - wkład własny Powiatu Grójeckiego

Projekt skierowany jest do grupy 36 osób fizycznych (w tym 22K i 14M), które zamieszkują na terenie powiatu grójeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Uczestnikami projektu będą 24 osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz 12 osób młodych przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą. Wnioskodawca umożliwia wszystkim osobom, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, sprawiedliwe, pełne uczestnictwo w projekcie.

Cel i założenia projektu

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie 36 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ( w tym 22K i 14M) oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie powiatu grójeckiego ( w tym 24 osoby z niepełnosprawnością) – 14K i 10M) poprzez osiągniecie efektywności społecznej i zatrudnieniowej w okresie od 07/2019 do 12/2020

Główne zadania

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;
2. Praca socjalna;
3. Sieciowe Metody Poszukiwania Pracy;
4. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
5. Warsztaty Wizerunku i Stylizacji;
6. Wsparcie psychologiczne i rozwojowe;
7. Aktywizacja społeczno - zdrowotna;
8. Działania środowiskowe;
9. Trening Umiejętności Społecznych
10. Zasiłki i pomoc w naturze