Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Środowiskowy Dom Samopomocy

3127
KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE W FORMIE KORZYSTANIA Z USŁUG I FORM REHABILITACJI W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY?

O udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy może starać się osoba, która ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymaga częściowej opieki pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają hospitalizacji ani pobytu w stacjonarnej placówce. Podstawowym zadaniem placówki jest zapobieganie nawrotom choroby oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKÓW WSPARCIA

Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Osoba zainteresowana do wniosku musi dołączyć następujące dokumenty:• zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych• zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada. Następnym krokiem jest przekazanie przez ośrodek pomocy społecznej kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym do jednostki kierującej, jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, które w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę do ŚDS. Pierwszą decyzję kierującą wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące,natomiast następne decyzje wydawane są na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco -aktywizującego, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem domu.

ZASADY USTALENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W ŚDS

Osoba przyjęta do ŚDS zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności miesięcznej za usługi świadczone w ŚDS w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300%odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy o pomocy społecznej.
Nie jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS osoba samotnie gospodarująca lub osoba w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 300% odpowiedniego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług ŚDS wydaje Starosta Powiatu Grójeckiego.


Na terenie powiatu grójeckiego działa:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Łychowska Wola 24,
05-604 Jasieniec
Telefon: (48) 389-54-77
E mail: srodowiskowy24@interia.pl
DYREKTOR: Wiesława Pruś