Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka.

Data: 01.04.2019 r., godz. 11.16    410
Podaruj dzieciom siebie - zostań rodzicem zastępczym
Przywróć dzieciom wiarę!

Wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebuje opieki i pomocy ze strony dorosłych, czekają na swoją szansę - na Ciebie! 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka. 

Piecza zastępcza obok rodziny adopcyjnej jest jedną z najbardziej optymalnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców.

Jeśli masz w sobie pokłady miłości, empatii i energii, otwórz serce i stwórz dzieciom ciepły i bezpieczny dom. Podziel się swoim czasem, a zapewnisz im szczęśliwe dzieciństwo. 

Tę funkcję mogą sprawować osoby:

  • małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, którzy dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Procedurę zakwalifikowania kandydata na rodzinę zastępcza prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, gdzie należy złożyć niezbędną dokumentację. Po pozytywnej ocenie kandydata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kieruje go na szkolenie dla rodzin zastępczych. Szkolenie to jest finansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej ma miejsce na mocy postanowienia Sądu. Rodzina zastępcza zostaje objęta opieką pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadaniem koordynatora jest udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w wykonywaniu ich zadań. Rodziny zastępcze mają również możliwość skorzystania z pomocy psychologa i pedagoga.

Rodzinie zastępczej przysługują miesięczne świadczenia związane z pokryciem kosztów utrzymania dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej wiąże się z wieloma obowiązkami oraz trudnościami. Jednocześnie jest to satysfakcjonująca misja, gdyż często dopiero w rodzinie zastępczej dzieci uczą się co to znaczy być kochanym i otoczonym opieką. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu dokłada wszelkich starań by wspierać kandydatów oraz rodziny zastępcze w ich pracy wychowawczej.

Wszelkie szczegółowe informację dotyczące rodzin zastępczych można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, ul. Laskowa 4 a, 05-600 Grójec oraz pod numerem telefonu 48 664 28 30