Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

Data: 14.06.2024 r., godz. 11.42    208
planowany termin realizacji : wrzesień – grudzień 2024 r.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

Program korekcyjno - edukacyjny jest formą oddziaływania na sprawców w celu nauczenia ich samokontroli, kształtowania u nich postawy partnerstwa i szacunku wobec bliskich oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Program adresowany jest do następujących grup:

·         osób skazanych za przestępstwo przeciw rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, odbywających karę pozbawienia  wolności w Zakładzie Karnym;

·         osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, którym Sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w Programie korekcyjno- edukacyjnym;

·         osób których rodzina została objęta procedurą „Niebieskiej karty” skierowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.;

·         osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia, pod warunkiem, że udział w programie stanowi uzupełnienie terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej;

·         osób wskazanych przez kuratorów sądowych;

·         osób zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji. 

Cel główny Programu:

Powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.

Cele szczegółowe Programu:

·         Uświadomienie sprawcy czym jest przemoc oraz odpowiedzialności prawnej i moralnej za popełnione czyny przemocowe;

·         Uzyskania przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich;

·         Uznanie przez osobę stosującą przemoc domową swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

·         Przekazanie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy domowej;

·         Rozpoznawanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych, zapowiadających zachowania przemocowe;

·         Rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

·         Zdobycie umiejętności komunikowania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

·         Uświadamianie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz nabycie umiejętności utrzymania autorytetu bez przemocy jako alternatywy dla agresywnych zachowań;

·         Promowanie właściwych relacji wewnątrzrodzinnych, w tym prawidłowych zachowań wobec dzieci, partnera, osób starszych i niepełnosprawnych, zwierząt;

·         Nauka umiejętności partnerskiego układania relacji w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych ludzi;

·         Promocja pozytywnych wartości, w szczególności poczucia odpowiedzialności za własne czyny;

·         Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych;

Zajęcia prowadzone w ramach Programu będą miały formę spotkań indywidualnych i grupowych, obejmujących minimum 60 godzin na uczestnika.

Miejsce realizacji Programu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4A, 05-600 Grójec.

Planowany termin realizacji: wrzesień – grudzień 2024 r.

Udział w programie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych jest bezpłatny.