Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko - PRACOWNIK SOCJALNY

Data: 17.05.2024 r., godz. 15.17    645
Nabór potrwa do dnia 28.06.2024r.

Grójec, dnia 17.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRÓJCU

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY: PRACOWNIK SOCJALNY

1.      Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie – spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków: 

-      ukończone kolegium pracowników służb społecznych,

-      ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

-      do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika  specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,

-      ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o którym mowa w art. 116 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

-      spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 901  ze zm.),

3)      osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

4)      kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

5)      osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,

7)      kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

8)      osoba daje rękojmię należytej realizacji zadań z zakresu pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

9)      kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

10)  kandydat posiada nieposzlakowaną opinię.

2.      Wymagania dodatkowe:

1)      mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownik socjalny w centrum pomocy rodzinie lub ośrodku pomocy społecznej,

2)      znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzeń do ustawy,

3)      znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

4)      znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5)      znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

6)      znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

7)      umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

8)      biegła obsługa komputera: pakietów biurowych tj. edytora testu i arkusza kalkulacyjnego,  

9)      komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność,

10)  posiadanie prawa jazdy kat. B i samochodu do realizacji potrzeb służbowych.

3.      Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      praca socjalna,

2)      praca w środowisku pełnoletnich wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy,

3)      przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do celów jednostki oraz na wniosek instytucji uprawnionych,

4)      pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

5)      udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy,

6)      pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem, w tym:

-      przyjmowanie od cudzoziemców wniosków wraz z wymaganymi dokumentami,

-      wystąpienie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wskazanie miejsca pobytu     cudzoziemca na czas realizacji Indywidualnego Programu Integracji,

-      sporządzanie wywiadów środowiskowych,

-      sporządzanie z cudzoziemcem IPI określającego wysokość, zakres i formy pomocy,

-      przekazanie wojewodzie do akceptacji IPI,

-      monitoring realizacji IPI,

-      umożliwienie poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego,

-      udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami,

-      w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi, 

-      przekazanie zapotrzebowania środków pieniężnych na realizację IPI,

-      dokumentowanie prowadzonej pracy socjalnej z uczestnikami IPI,

-      sporządzanie projektów decyzji dot. świadczeń pieniężnych,

-      sporządzanie dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego terminowych informacji dot. cudzoziemców, 

-      zapoznanie się i stosowanie się do wskazań zawartych w pismach przekazywanych  przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,

7)      przygotowywanie danych do sprawozdań z realizacji wykonywanych zadań,

8)      organizowanie i protokołowanie przebiegu spotkań Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

9)      przygotowanie Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz nadzór nad jego wykonaniem,

10)  przygotowanie i realizacja Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową,

11)  przygotowanie i realizacja Powiatowego programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową,

12)  przygotowanie i realizacja Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową,

13)  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,

14)  przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w zakresie swoich obowiązków,

15)  przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora PCPR w Grójcu w zakresie swoich obowiązków,

16)  ochrona zbiorów danych osobowych zgromadzonych w wyniku wykonywania obowiązków służbowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

17)  udzielanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach beneficjentom świadczeń,

18)  archiwizowanie zgromadzonej dokumentacji.

4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4A, 05-600 Grójec oraz teren powiatu grójeckiego

2)      umowa o pracę,

3)      wymiar czasu pracy – 1 etat.

5.      Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, moich danych osobowych oraz wizerunku zawartych w CV w ramach procesu rekrutacji na stanowisko: Psycholog w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)”

Wszystkie CV bez klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Grójcu.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

6.      Dodatkowe informacje:

a.       Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

b.      Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

7.      Termin składania ofert:

CV należy przesłać na adres: pcpr@pcpr.grojec.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28.06.2024 r. 

W tytule maila proszę podać: Rekrutacja – Pracownik socjalny – umowa o pracę

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu na adres mailowy pcpr@pcpr.grojec.pl) nie będą rozpatrywane – zostaną usunięte z poczty e-mail.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia.

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

Ewa Grotek

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu jest: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4A, 05-600 Grójec.

2.      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PCPR w Grójcu za pomocą adresu e-mail: lukasz.kalinowski@cbi24.pl.

3.      Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymagane przepisami Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Kodeksu pracy.

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na wolne stanowisko pracy, a po zakończeniu procesu rekrutacji – w celach archiwizacyjnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione przepisami prawa instytucje oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych w ust. 4, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

7.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.

8.      W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.      W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PCPR w Grójcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą profilowane.

11.  Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

12.  Podanie danych wymaganych przez Administratora jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.