Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko - PSYCHOLOG

Data: 17.05.2024 r., godz. 15.29    180
Nabór potrwa do dnia 28.06.2024r.

Grójec, dnia 17.05.2024 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRÓJCU 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW 

NA STANOWISKO: PSYCHOLOG

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

1.      Wymagania niezbędne, które kandydat winien spełniać:

1)      posiadać obywatelstwo polskie,

2)      posiadać wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

3)      osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

4)      kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

5)      osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,

7)      kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

8)      osoba daje rękojmię należytej realizacji zadań z zakresu pracy na stanowisku psychologa,

9)      kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa,

10)  kandydat posiada nieposzlakowaną opinię,

2.      Wymagania dodatkowe:

1)      wiedza z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności:

-   ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do ustawy,

-   ustawy o pomocy społecznej,

-   ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

-   ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,

-   kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

2)      mile widziany staż pracy na stanowisku psychologa,

3)      samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

4)      odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,

5)      dyspozycyjność i mobilność, komunikatywność, kreatywność,

6)      dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

7)      umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,

8)      umiejętność interpretowania przepisów,

9)      wysoki stopień empatii,

10)  biegła obsługa komputera: pakietów biurowych tj. edytora testu i arkusza kalkulacyjnego,  

11)  umiejętność pracy w zespole,

12)  posiadanie prawa jazdy kat. B oraz samochodu do realizacji potrzeb służbowych.

3.      Zakres wykonywanych zadań, w szczególności:

1)      prowadzenie badań psychologicznych dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i dla kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka;

2)      poradnictwo psychologiczne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;

3)      prowadzenie zajęć dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej;

4)      udzielanie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie;

5)      specjalistyczne poradnictwo na rzecz osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz prowadzenie konsultacji psychologicznych, interwencyjne udzielanie pomocy psychologicznej szczególnie w sytuacjach:

-        przemocy w rodzinie,

-        zdarzenia losowego i trudnej sytuacji życiowej, 

-        bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie zastępczej, wielodzietnych i  niepełnych,

-        długotrwałej lub ciężkiej choroby,

-        niepełnosprawności,

-        ubóstwa,

-        alkoholizmu,

-        udzielania wsparcia emocjonalnego i pomocy w odreagowaniu sytuacji trudnej,

-        w innych sytuacjach wymagających wsparcia i pomocy,

-        prowadzenie dokumentacji oraz współpraca z pracownikiem socjalnym oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,

-        opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa, 

-        realizowanie innych zadań przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

-        praca w siedzibie tut. PCPR i w środowisku rodzin zastępczych (teren powiatu grójeckiego),

-        udział w zespole dokonującym oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,

-        sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

6)      uczestniczenie w prowadzeniu naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka;

7)      sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

8)      współpraca z zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej;

9)      udział w szkoleniach dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne dom dziecka;

10)  udział w opracowywaniu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy;

11)  dokumentowanie wykonywanych zadań.

4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4A, 05-600 Grójec oraz teren powiatu grójeckiego

2)      umowa o pracę,

3)      wymiar czasu pracy – 1 etat.

5.      Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, moich danych osobowych oraz wizerunku zawartych w CV w ramach procesu rekrutacji na stanowisko: Psycholog w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)”.

Wszystkie CV bez klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Grójcu.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

6.      Dodatkowe informacje:

1)      Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2)      Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

7.      Termin składania ofert:

CV należy przesłać na adres: pcpr@pcpr.grojec.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28.06.2024 r. 

W tytule maila proszę podać: Rekrutacja – Psycholog – umowa o pracę

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu na adres mailowy pcpr@pcpr.grojec.pl) nie będą rozpatrywane – zostaną usunięte z poczty e-mail.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia.

 

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

Ewa Grotek

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu jest: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4A, 05-600 Grójec.

2.      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PCPR w Grójcu za pomocą adresu e-mail: lukasz.kalinowski@cbi24.pl.

3.      Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymagane przepisami Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Kodeksu pracy.

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na wolne stanowisko pracy, a po zakończeniu procesu rekrutacji – w celach archiwizacyjnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione przepisami prawa instytucje oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych w ust. 4, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

7.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.

8.      W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.      W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PCPR w Grójcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą profilowane.

11.  Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

12.  Podanie danych wymaganych przez Administratora jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.