UWAGA! Dzień wolny od pracy!

Data: 24.05.2024 r., godz. 15.41    61
31.05.2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2024

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu w dniu 31 maja 2024 r. (piątek)

Na podstawie art. 7 pkt 4,  art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w związku z art.  130 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz § 11 ust. 1 pkt 9 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu nadanego
Uchwałą Nr 27/2022 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 11 maja 2022 r. 

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam dzień 31 maja 2024 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 8 czerwca 2024 r. (sobota).

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników i interesantów poprzez:

a)      wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu oraz na drzwiach wejściowych do budynku,

b)      zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu,

c)      zamieszczenie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kadrowych.  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

Ewa Grotek