Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Liczba odwiedzających: 198

Załączniki do wniosku: 
 
1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby o której mowa w art. 62 ust. 3 tej ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.
2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus.
3. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.
4. W przypadku osób niepełnosprawnych w wieku 16-24 lat uczących się i niepracujących - zaświadczenie ze szkoły.
5. Oświadczenia.