Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Liczba odwiedzających: 121

Załączniki do wniosku 
 
1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby o której mowa w art. 62 ust. 3 tej ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.
2. Faktura pro forma lub oferta cenowa dotycząca wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego.
3. Zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych na sprzęcie, którego dotyczy wniosek (wystawione czytelnie na druku stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku).
4. Oświadczenia.
5. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.