Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Liczba odwiedzających: 132

Załączniki do wniosku

1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 tej ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.
2. Dokument potwierdzający tytuł do lokalu (własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości).
3. Zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym Wnioskodawca stale zamieszkuje (w koniecznych przypadkach).
4. Zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność realizacji zadania (wystawione czytelnie, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku).
5. Szkic/zdjęcie pomieszczenia/budynku/przestrzeni przed wykonaniem prac lub inny dokument potwierdzający stan obecny.
6. Szkic pomieszczenia/budynku/przestrzeni po zlikwidowaniu barier architektonicznych lub inny dokument uwzględniający zmiany.
7. Kosztorys szczegółowy uwzględniający koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót na podstawie cen publikowanych w regionalnych informatorach budowlanych.
8. Udokumentowanie informacji o innych źródłach finansowania zadania.
9. Oświadczenia.
10. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.