Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Liczba odwiedzających: 176

Załączniki do wniosku

1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku
osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 tej ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.
2. Faktura pro forma lub oferta cenowa dotycząca wnioskowanego sprzętu/urządzenia.
3. Zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność realizacji zadania (wystawione czytelnie, załącznik nr 1 do wniosku).
4. Udokumentowanie informacji o innych źródłach finansowania zadania.
5. Oświadczenia.
6. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.