Zadania PCPR

Liczba odwiedzających: 893

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Działalność PCPR obejmuje zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw.

ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 

Do zadań Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności należy:

1. Zadania w ramach kompetencji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

2) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych, oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej,

3) zapewnienie uczestnictwa w szkoleniu dla kandydatów, kwalifikowanie osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka,

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,

5) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia, poradnictwa i terapii, pomocy prawnej, wolontariuszy, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

6) zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

7) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz  z organizacjami społecznymi,

8) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

9) dokonywanie ocen rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,

10) przekazywanie do sądu opinii o zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz informacji o całokształcie sytuacji dziecka,

11) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, 

12) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,

13) przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy.

2. Pozostałe zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,

2) organizowanie opieki nad dzieckiem w rodzinnych oraz instytucjonalnych formach pieczy zastępczej oraz kierowanie i umieszczanie w nich dzieci,

3) przygotowywanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą planu pomocy dziecku,

4) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do  pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich,

5) przygotowywanie diagnoz psychologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,

6) uczestnictwo w zespołach ds. oceny sytuacji dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

7) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych oraz osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,

8) informowanie sądu o ustaniu przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, bądź składanie wniosków wraz z uzasadnieniem o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka,

9)  udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

10) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, prawnego oraz mediacji dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Grójeckiego,

11) sprawdzanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,

12) przygotowywanie i realizowanie projektów, programów dotyczących realizowanych zadań.

13) prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań.

14) prowadzenie rejestrów dotyczących realizowanych zadań.

15) podejmowanie innych działań, wynikających z rozeznanych potrzeb.

Do zadań Zespołu ds. świadczeń i instytucjonalnej pieczy zastępczej w szczególności należy: 

1) prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych, w sprawie przyznania świadczeń dla pieczy zastępczej,

2) przygotowywanie list wypłat świadczeń dla pieczy zastępczej,

3) przygotowywanie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenia rodzinnych domów dziecka,

4) przygotowywanie decyzji administracyjnych i listy wypłat dotyczącej wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osób pełnoletnich opuszczających pieczę zastępczą oraz placówki objęte ustawą o pomocy społecznej,

5) prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia opłat rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

6) przygotowywanie i opracowywanie projektów porozumień w sprawie ponoszenia i zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Grójeckiego,

7) przygotowywanie projektów porozumień dotyczących dzieci pochodzących z Powiatu Grójeckiego umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów,

8) analizowanie projektów porozumień otrzymywanych z innych powiatów w sprawie ponoszenia i zwrotu kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Grójeckiego, umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów,

9) opiniowanie pod względem merytorycznym i finansowym not księgowych wystawianych przez inne powiaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Grójeckiego przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

10) przygotowywanie dyspozycji/list wypłat w celu przekazywania środków finansowych za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Grójeckiego umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

11) sporządzanie informacji do wystawienia not obciążeniowych dla gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej w celu sfinansowania części kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

12) rozliczanie dotacji pomiędzy powiatami za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

13) prowadzenie postępowań w sprawie ponoszenia wydatków przez gminy za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

14) przygotowywanie i prowadzenie postępowań w sprawie dochodzenia od rodziców biologicznych świadczeń alimentacyjnych w imieniu dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

15) przygotowywanie wniosków egzekucyjnych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń w ramach w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej należnych świadczeń na rzecz PCPR określonych decyzjami administracyjnymi,

16) prowadzenie postępowań w sprawie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pełnoletnich wychowanków objętych ustawą o pomocy społecznej,

17) opracowywanie indywidualnych programów usamodzielniania,

18) prowadzenie postępowań w sprawach umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

19) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie ponoszenia odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

20) sporządzanie sprawozdawczości.

Do zadań Zespołu ds. osób z niepełnosprawnościami i pomocy społecznej w szczególności należy:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością,

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1,

3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie Wojewodzie Mazowieckiemu uchwalonych przez Radę  Powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji,

4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,

7) przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielania dofinansowania ze środków PFRON do:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

f) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

g) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,

8) prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań,

9) prowadzenie rejestrów wniosków i umów realizowanych zadań,

10) sporządzanie umów dotyczących udzielania dofinansowania ze środków PFRON do rehabilitacji społecznej,

11) sporządzanie dokumentów wypłaty przyznanych ze środków PFRON dofinansowań (dyspozycje, listy wypłat),

12) rozliczanie zawartych umów pod względem merytorycznym i  finansowym,

13) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykorzystania środków PFRON i innych zadań realizowanych przez Zespół, również w formie dokumentów elektronicznych z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, w tym programu POMOST oraz CAS,

14) obsługa platformy elektronicznej System Obsługi Wsparcia (SOW),

15) nadzór  merytoryczny i finansowy nad bieżącą działalnością warsztatów terapii zajęciowej,

16) weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań kwartalnych i sprawozdania rocznego warsztatów terapii zajęciowej,

17) przeprowadzanie kontroli z zakresu udzielanego dofinansowania ze środków PFRON,

18) sporządzanie projektów uchwał organów powiatu dotyczących realizowanych zadań,

19) przeprowadzanie wizji lokalnych u osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON,

20) przygotowywanie propozycji podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przekazywanych powiatowi algorytmem, po konsultacji ze Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych,

21) udzielanie informacji osobom i rodzinom o prawach i uprawnieniach to świadczeń z PRFON,

22) przygotowywanie do PFRON zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadań,

23) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,

24) przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, 

25) przygotowywanie sprawozdania z działalności jednostki wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

26) prowadzenie postępowań w sprawie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej,

27) nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej i ośrodkami wsparcia,

28) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących odpłatności  za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przed 1 stycznia 2004 roku,

29) prowadzenie rejestrów osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej,

30) świadczenie pracy socjalnej w siedzibie jednostki oraz w środowisku, w tym przeprowadzanie wywiadów poza siedzibą jednostki,

31) prowadzenie postępowań w sprawie procesów usamodzielnienia, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych opuszczających domy  pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

32) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,

33) pomoc cudzoziemcom, którzy w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, mającym trudności w integracji ze środowiskiem,

34) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,

35) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

36) przygotowywanie i realizowanie projektów, programów dotyczących realizowanych zadań,

37) prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań,

38) prowadzenie rejestrów dotyczących realizowanych zadań,

39) podejmowanie innych działań, wynikających z rozeznanych potrzeb,

40) prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności, w zakresie realizowanych zadań,

41) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie Wojewodzie Mazowieckiemu, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

42) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

43) prowadzenie postępowań w sprawie kierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy, 

44) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady oraz zarządzeń Starosty z zakresu pomocy społecznej w obszarze działalności PCPR,

45) opracowywanie planów dochodów i wydatków w zakresie wykonywanych zadań Zespołu,

46) przygotowanie i przekazywanie dokumentów  do składnicy akt.

Do zadań Poradnictwa specjalistycznego w szczególności należy: 

1) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach dla wszystkich osób poszukujących   pomocy w rozwiązywaniu problemów w formie:

a) porad mających na celu wsparcie osób w dążeniu do rozwiązania problemu,

b) prezentacji różnych kierunków i możliwości działania niezbędnych do polepszenia sytuacji życiowej,

c) rzetelnych i aktualnych informacji opartych o podstawę prawną, dotyczących sytuacji w jakiej znajduje się osoba,

2) świadczenie porad specjalistycznych mających na celu:

a) przywracanie prawidłowych relacji między członkami rodziny,

b) poprawy sytuacji bytowej rodziny i osób,

3) wskazywanie osobom zainteresowanym sposobów skutecznego kierowania własnymi sprawami poprzez stwarzanie lepszego dostępu do informacji o prawach i procedurach ich egzekwowania.

Do zadań osoby na stanowisku ds. administracyjno-organizacyjnych w szczególności należy:

1) prowadzenie spraw dotyczących udzielania zamówień publicznych,

2) kontakt dostawcami mediów, usług i obsługa zawartych umów,

3) ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w PCPR,

4) organizowanie zaopatrzenia PCPR w sprzęt komputerowy, urządzenia i sprzęt techniczny oraz biurowy,

5) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem planów, programów, projektów związanych z działalnością PCPR,

6) koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w PCPR, opracowywanie niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości w tym zakresie,

7) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR,

8) prowadzenie strony internetowej PCPR,

9) administracja systemami komputerowymi i ich aktualizacja,

10) konfiguracja sprzętu komputerowego,

11) prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, administrowanie pocztą elektroniczną PCPR i systemem informatycznym,

12) realizacja wydatków rzeczowych PCPR,

13) prowadzenie składnicy akt PCPR,

14) zakup literatury fachowej, czasopism, programów komputerowych i wyposażenia PCPR,

15) prowadzenie spraw dotyczących zakupu środków czystości, materiałów biurowych, pieczęci i pieczątek pracowniczych,

16) obsługa sekretariatu PCPR, w tym przyjmowanie i wysyłanie korespondencji pocztą tradycyjną oraz drogą elektroniczną,

17) koordynowanie przyjmowania skarg i wniosków oraz uzgadnianie terminów spotkań interesantów z Dyrektorem PCPR,

18) kierowanie dekretowanej przez Dyrektora PCPR korespondencji do właściwych pracowników,

19) terminowy przegląd i konserwacja sprzętu i wyposażenia PCPR,

20) prowadzenie Rejestru Zarządzeń Dyrektora,

21) prowadzenie Rejestru skarg i wniosków,

22) nadzór nad Polityką Ochrony Danych,

23) przestrzeganie przepisów  oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

24) organizowanie  i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony przeciwpożarowej,

25) przygotowywanie projektów umów z kontrahentami,

26) przygotowywanie projektów regulaminów,

27) prowadzenie rejestru upoważnień/pełnomocnictw,

28) utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynku PCPR oraz na terenie wokół jednostki.

Do zadań osoby na stanowisku ds. finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych w szczególności należy:

1) prowadzenie rachunkowości PCPR zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

2) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

3) obsługa bankowości elektronicznej,

4) obsługa merytoryczna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

5) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie realizowanych zadań,

6) przeprowadzanie inwentaryzacji poprzez potwierdzenie sald oraz weryfikację sald kont,

7) rozliczanie wyników inwentaryzacji,

8) kontrola i rozliczanie złożonych przez pracowników rozliczeń z tytułu delegacji służbowych,

9) sporządzanie list płac pracowników z tytułu umów o pracę i umów zlecenia oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,

10) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i dokonywanie rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy dotyczące pracowników i osób zatrudnionych na umowy zlecenia, jak również z tytułu ubezpieczenia cudzoziemców,

11) obsługa programu Płatnik,

12) sporządzenie deklaracji rozliczeniowych i dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatkowych,

13) prowadzenie rozliczeń z instytucją finansową w związku z odprowadzeniem składek na program oszczędnościowy Pracowniczych Planów Kapitałowych,

14) współpraca z bankiem w zakresie obsługi bankowej, w tym bieżące regulowanie zobowiązań PCPR,

15) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości obowiązującej w PCPR,

16) prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników PCPR w formie papierowej i elektronicznej za pomocą programu kadrowo-płacowego.

17) prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników,

18) prowadzenie spraw dotyczących wstępnych, okresowych i kontrolnych badań profilaktycznych pracowników,

1) współdziałanie w zakresie prowadzonych spraw z innymi komórkami organizacyjnymi 
PCPR oraz innymi instytucjami,

2) sprawdzanie przed zatrudnieniem kandydatów do pracy, którzy będą mieli kontakt z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z  dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.