Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Program „Zajęcia Klubowe w WTZ”

Data: 03.06.2019 r., godz. 08.11    233
Program „Zajęcia Klubowe w WTZ”
Program „Zajęcia Klubowe w WTZ”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje, że w związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ” od dnia 03.06.2019 r. do 21.06.2019 r. przyjmowane są wnioski
o przyznanie środków na realizację programu.


Nabór dotyczy zajęć klubowych, które będą prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.) oraz zajęć klubowych w których po zakończeniu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art.10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

W dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”, a Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. przyjął procedury przedmiotowego programu.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji, umieszczonymi w zakładce poświęconej programom realizowanym obecnie („O Funduszu” - „Programy i zadania PFRON” - „Programy realizowane obecnie” - „Zajęcia klubowe w WTZ”).

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” - pobierz