Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Pomoc dla uchodźców

1613
Pomoc cudzoziemcom

Pomoc integracyjna przysługuje cudzoziemcom, którzy w Polsce uzyskali:
– status uchodźcy
– ochronę uzupełniającą
lub
– przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach*

Pomoc ta jest udzielana tylko w ramach programu integracji. Przyznanie pomocy jest poprzedzone wywiadem środowiskowym (w miejscu zamieszkania), to znaczy po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej materialnej, zawodowej, znajomości języka polskiego wnioskodawcy i członków jego rodziny oraz po uzgodnieniu programu integracyjnego.
Warunkiem przyznania pomocy integracyjnej jest opuszczenie Ośrodka dla Cudzoziemców.
Pomoc udzielana jest na okres do 12 miesięcy, licząc od miesiąca złożenia wniosku i kompletu niezbędnych dokumentów, po uprzednim rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodziny (wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania) i opracowaniu indywidualnego programu integracji.

Pomoc obejmuje:
 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
  Przyznane środki mogą być wydatkowane na bieżące utrzymanie, w tym w szczególności na wyżywienie, ubranie, obuwie, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, leczenie, zakup środków higieny. Świadczenia te mają także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.
 • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
  Z możliwości ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać osoby, które z racji wieku lub niepełnosprawności, nie mogą być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w innej formie.
 • specjalistyczne poradnictwo
  Specjalistyczne poradnictwo obejmuje udzielanie rad, wskazówek, opinii, informacji wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Można w szczególności wyróżnić poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe, pedagogiczne. Porad winny udzielać osoby legitymujące się odpowiednim wykształceniem i specjalizujące się w dziedzinie, w ramach której udzielają pomocy.

Wysokość świadczeń pieniężnych:
1) w okresie pierwszych 6 miesięcy realizacji programu integracyjnego:

– do 1335,00 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
– do  934,50 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej;
– do  801,00 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej;
– do  667,50 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.

2) w okresie od 7 do 12 miesiąca realizacji programu integracyjnego:
– do 1.201,50 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
– do 841,05 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej;
– do  720,90 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej;
– do  606,00 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.

Minimalna kwota świadczenia pieniężnego wynosi 606 zł na osobę/miesięcznie.
Świadczenia pieniężne są przyznawane w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53.

* Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Warunkiem przyznania pomocy integracyjnej dla cudzoziemca jest:
 • legitymowanie się nadanym w Polsce przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców – statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub zezwoleniem na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • złożenie wniosku  o objęcie pomocą integracyjną wraz z kompletem dokumentów, tj. kopami: decyzji o nadaniu statusu uchodźcy/ uzyskaniu ochrony uzupełniającej, karty pobytu, Genewskiego dokumentu podróży (w przypadku uchodźców) – w terminie 60 dni od otrzymania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej nie pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem Polski; Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Polsce ww. formę ochrony;
 • umożliwienie pracownikowi socjalnemu rozpoznanie sytuacji życiowej cudzoziemca poprzez przeprowadzenie w miejscu jego zamieszkania wywiadu środowiskowego;
 • podpisanie uzgodnionego wspólnie z pracownikiem socjalnym indywidualnego programu integracji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 poz. 1769)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2016 poz. 1837)