Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Deklaracja dostępności

3015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • brak informacji przy załącznikach (opis, format, wielkość),
 • • brak tekstu alternatywnego przy grafikach i zdjęciach,
 • • pliki pdf są skanami dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Słupek.
 • E-mail: pcpr@pcpr.grojec.pl
 • Telefon: 48 664 28 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
 • Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4A,
  05-600 Grójec
 • E-mail: pcpr@pcpr.grojec.pl
 • Telefon: 48 664 28 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu przystosowany jest do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 4A spełnia normy szerokości i jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niedowidzących lub słabowidzących. Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu jest parterowy. Wewnątrz budynku nie ma windy, korytarze i wejścia do pomieszczeń w budynku są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd do budynku wyposażony jest w poręcze. Pracownicy obsługują umówionych klientów osobiście. Jeżeli zachodzi potrzeba, pracownik wychodzi do klienta na zewnątrz budynku. Toaleta znajdująca się w budynku jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Na parterze budynku w korytarzu znajduje się tablica informacyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem do pokoi nie ma głośników dźwiękowych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem PCPR w Grójcu wyznaczono miejsce parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego konieczne jest powiadomienie PCPR w Grójcu o takiej potrzebie, co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem przybycia do Instytucji, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Kontakt z PCPR w Grójcu możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 • telefonicznie na numer: 48 664 28 30
 • pocztą elektroniczną na adres: pcpr@pcpr.grojec.pl
 • listownie na adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4A, 05-600 Grójec