Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Pomoc psychologiczna

1681
Konsultacje, poradnictwo, wsparcie psychologiczne, terapia.

Pomoc jest skierowana do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich rodzin, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu powiatu grójeckiego, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Spotkanie z psychologiem jest możliwe po uprzednim umówieniu się osobistym lub telefonicznym pod nr telefonu 48 664-28-30

PSYCHOLOG – mgr Irena Drabikowska
pokój nr 112 tel. 48 664 28 30 wew. 18
od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.30


Konsultacje to wstępne spotkania z psychologiem / psychoterapeutą,
które pomogą określić podstawowe trudności osoby zgłaszającej się, oraz to, jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać, w jakim zakresie jest to możliwe i jaka jest najlepsza forma pomocy. Specjalista dokona wstępnej diagnozy problemu, starając się wyjaśnić z czego trudność może wynikać. Jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów.

Porada psychologiczna to kilka do kilkunastu spotkań, w czasie których specjalista pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać sytuację. Pomoże też ustalić cele i kroki działania w wypadku sytuacji kryzysowej oraz doradzi, jak pacjent może zmieniać się w pożądanym kierunku. Oprócz diagnozy problemu możliwe jest określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności z jego rozwiązaniem, jak również poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności i wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach w postaci psychoterapii w nurcie behawioralno – poznawczym, gdzie terapeuta w tym rodzaju psychoterapii pełni funkcję aktywną i dyrektywną – wyjaśnia, proponuje, doradza, wspiera, motywuje, wyznacza zadania i aktywnie współpracuje z klientem.

Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią ściśle zorientowaną na cel, w której główną kontrolę nad przebiegiem terapii i szybkością postępów leczenia sprawuje klient. Pacjent wspólnie z terapeutą pracuje nad aktualnie doświadczanymi w swoim życiu trudnościami. Jak wskazuje sama nazwa terapii poznawczo-behawioralnej, ma ona na celu zmianę sposobu myślenia (sfera poznawcza) i zachowania (sfera behawioralna). To z kolei ma wpłynąć korzystnie także na sferę emocjonalną. Terapeuta pomaga nauczyć się nowych, przystosowawczych sposobów radzenia sobie i funkcjonowania, które będą bardziej skuteczne niż dotychczasowe. Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które chcą podjąć odpowiedzialność za swoje leczenie i gotowe są na wzmożony wysiłek, by ten cel osiągnąć.

W terapii poznawczo-behawioralnej ważny aspekt stanowi również psychoedukacja, mająca na celu zwiększenie wiedzy klienta na tematy związane z jego trudnościami oraz danie mu narzędzi radzenia sobie, z których będzie mógł samodzielnie korzystać także po zakończeniu terapii, podtrzymując bądź pogłębiając zmianę.

W sytuacjach nagłych i trudnych proponujemy interwencję kryzysową – intensywną pomoc psychologiczną.

Z pomocy psychologa warto skorzystać, gdy:

  • Jest się zainteresowanym rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia.
  • Doświadcza się niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi.
  • Przeżywa się konflikty i kryzysy w związkach, relacjach rodzinnych.
  • Zaistniały sytuacje trudnych rozstań lub rozwodu.
  • Powstają trudności w pracy, szkole, wśród innych osób.
  • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.
  • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie (tzw. psychosomatyczne).
  • Występują kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość.
  • Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.
  • Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.