Informacja dla osób doświadczających przemocy

Data: 25.02.2024 r., godz. 19.32    628
STOP PRZEMOCY

przemoc.jpg (38 KB)

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZYM JEST PRZEMOC DOMOWA?

Przemoc domowa – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: 

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, 

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, 

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, 

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Klasyfikacja rodzajów przemocy:

  • przemoc fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.;
  • przemoc psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp. Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia.
  • przemoc seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.;
  • przemoc ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.
  • zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: niedawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nieudzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.; 

Skorzystaj z pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Doświadczasz przemocy domowej.  Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać na portalu https://obywatel.gov.pl/.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ochrona praw osób doświadczających jakiejkolwiek przemocy jest priorytetem w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Każda z osób, wobec której doszło do naruszenia praw człowieka i obywatela może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Infolinia 
poniedziałki 10:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00
800 676 676 - połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIE WIESZ JAK REAGOWAĆ? NIE MOŻESZ LICZYĆ NA WSPARCIE NAJBLIŻSZYCH? POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

SKORZYSTAJ Z PLANU AWARYJNEGO! 

(plik do pobrania, .pdf, 1,92 MB)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ, FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU GRÓJECKIEGO

(plik do pobrania .pdf, 43,9 KB)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

(plik do pobrania, .pdf, 243 KB)

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

infolinia 800 120 002

strona www: https://niebieskalinia.info/

tel. do sekretariatu 22 666-10-36
fax: 22 250-63-11
e-mail: biuro@niebieskalinia.info

sekretariat czynny w godzinach:
poniedziałek-piątek 8.00 - 16.00

Konsultacje w sprawie przemocy prowadzone są wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem infolinii 800 120 002, e-mailową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info lub listowną pod adresem Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Ministerstwo Sprawiedliwości

Anna Wiecha
Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – referendarz sądowy
tel. (22) 23 90 621 e-mail: wiecha@ms.gov.pl

Magdalena Bochińska
Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji
tel. (22) 23 90 631 e-mail: magdalena.bochinska@ms.gov.pl

Andrzej Augustyniak
Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – prokurator
tel. (22) 23 90 653 e-mail: aaugustyniak@ms.gov.pl

strona www: https://pomocofiarom.ms.gov.pl/pl/

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fundacja Centrum Praw Kobiet - Siedziba główna

ul. Wilcza 60 lok. 19
00-679 Warszawa
tel.: 800 107 777
tel. interwencyjny 24/7: 800 107 777 (po połączeniu prosimy wybrać 1 i potem 3)
e-mail: sekretariat@cpk.org.pl
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
porady prawne –> porady.prawne@cpk.org.pl 
porady psychologiczne –> porady.psychologiczne@cpk.org.pl

strona www: https://cpk.org.pl/

Informacje dot. form wsparcia, z których mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy domowej, znajdują się również na stronie internetowej Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Osoba doznająca przemocy może i powinna przede wszystkim chronić siebie i własne bezpieczeństwo.

Jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy? Reaguj!

Kłótnia rodziców na tle płaczącego dziecka