Informacje podstawowe

Liczba odwiedzających: 548

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu jest jednostką samorządu terytorialnego powstałą na podstawie Uchwały Nr IV/8/99 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 stycznia 1999 r.

Centrum działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Powiatu Grójeckiego Uchwałą nr XLIX/313/2022 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 27/2022 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 11 maja 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu realizuje zadania na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, 

7) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

8) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

10) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

11) ustawy  z dnia  21  listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych, 

12) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

13) ustawy  z dnia  13  czerwca  2003 r. o udzielaniu  cudzoziemcom  ochrony  na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, 

14) innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych,

15) uchwały Nr IV/8/99 Rady Powiatu w Grójcu z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu”,

16) zarządzenia Starosty Grójeckiego Nr 76/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. – na podstawie którego,  PCPR wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Grójeckim,

17) Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu uchwalonego przez Radę Powiatu Grójeckiego Uchwałą nr XLIX/313/2022 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.,

18) Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 27/2022 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 11 maja 2022 r.

 

W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu wchodzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej 

2) Zespół ds. świadczeń i instytucjonalnej pieczy zastępczej

3) Zespół ds. osób z niepełnosprawnościami i pomocy społecznej

4) Poradnictwo specjalistyczne

5) Stanowiska ds. administracyjno-organizacyjnych

6) Stanowiska ds. finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych