Jak zostać rodziną zastępczą?

Liczba odwiedzających: 444

Zostań rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka!

Pokaż dziecku lepszy świat i przywróć mu radość życia!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu poszukuje osób, które zapewnią opiekę i wychowanie dziecku, którego rodzice biologiczni nie mogą tego zapewnić. 

Rodzice zastępczy i dzieci tworzą dla siebie prawdziwe rodziny i tak jak dzieci biologiczne wyrastają z domowych pieleszy i idą pewnie przez świat.

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem praw, a także zapewnienia dziecku warunków rozwoju i wychowania odpowiedniego do stanu zdrowia i poziomu rozwoju w tym m.in: odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, rozwoju zainteresowań oraz właściwej edukacji.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;

• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

• wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich istnieje;

• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb;

• nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Jakie formy wsparcia przysługują rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka?

• wsparcie finansowe:

- na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania;

- na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka;

- na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie wychowawcze wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

- fakultatywnie można przyznać: świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych 
z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo, świadczenie na pokrycie kosztów związanych 
z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka; 

- prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na: utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, pokrycie niezbędnych kosztów związanych 
z remontem lokalu mieszkalnego lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką 
i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka;

- w rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich;

-  rodzina zastępcza zawodowa, w której umieszczono powyżej 3 dzieci otrzymuje środki finansowe na: utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;

- rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w której przebywa więcej niż 
3 dzieci na wniosek rodziny zastępczej, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich;

• pomoc specjalistów:

- rodziny mogą liczyć na wsparcie specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne), mogą uczestniczyć w grupach wsparcia, szkoleniach podnoszących kompetencje opiekuńczo – wychowawcze.

• bezpłatne szkolenia.

• opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie miesięczne.

 

Pełen zakres informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4a

oraz na stronie www.pcpr.grojec.pl, e-mail: pcpr@pcpr.grojec.pl , tel. (48) 664 28 30 lub 601 067 721