Jak zostać rodziną zastępczą?

Liczba odwiedzających: 182

Jak zostać rodziną zastępczą?

ETAP I

WIZYTA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu uzyskania informacji jak zostać rodziną zastępczą. Pracownicy Centrum udzielą szczegółowych informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu telefonicznego celem umówienia się na spotkanie.

ETAP II 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej decyduje Sąd po rozpatrzeniu sytuacji opiekuńczej dziecka, na wniosek kandydatów na rodzinę zastępczą lub z urzędu.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, oraz;
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

8) nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem mogą czasowo, za zgodą sądu, sprawować pieczę zastępczą nad tym dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone przez sąd rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka.

ETAP III 

WIZYTA PRACOWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, pracownik Centrum w miejscu zamieszkania kandydatów przeprowadza wizytę w celu zbadania warunków mieszkaniowych, trybu życia oraz postaw życiowych „rodziców zastępczych”.

ETAP IV 

KONSULTACJA Z PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Psycholog i pedagog przeprowadzą niezbędny wywiad oraz testy (sprawdzające motywację i predyspozycje kandydatów na rodziców zastępczych).

ETAP V

SKIEROWANIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH

Jeśli warunki formalne zostały spełnione kandydaci  zostają skierowani na szkolenie, na którym dowiadują się jak radzić sobie z podjętymi obowiązkami. Szkolenie trwa około 3 miesięcy. Po ukończeniu szkolenia i przejściu badań psychologicznych kandydaci pozytywnie ocenieni otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne i pisemną opinię.

ETAP VI

JESTEŚ JUŻ RODZICEM ZASTĘPCZYM OCZEKUJĄCYM NA UMIESZCZENIE DZIECKA W RODZINIE